ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN
 Easy2Sell.NL GEVESTIGD TE LOSSER OVERIJSSEL

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Veluwe en Twente op 7 maart 2005. Exemplaren van deze voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor, Hengelosestraat 585, postbus 5500, 7500 GM te Enschede alwaar zij ook ter inzage liggen.
 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te sluiten en gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, tenzij en voor zover door ons schriftelijk in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan is toegestemd, welke afwijking slechts geldt voor de met name door ons genoemde overeenkomst(en). In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd gelden.
 

2. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vier werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 

3. Documentatiemateriaal

Al onze prijscouranten en documentatiemateriaal en daarin of elders door ons genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens over door ons te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering.
 

4. Orders, toezeggingen en afspraken

Orders, toezeggingen en afspraken opgegeven aan, gedaan door of gemaakt met onze medewerkerkers binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 

5. Aanvaarding door facturering

Een eventueel voorafgaand aan de eigenlijke schriftelijke bevestiging door ons gezonden factuur geldt als bevestiging van de order, voor zover deze in die factuur in rekening is gebracht; zodanige facturering van een gedeelte van een order houdt geen bevestiging in van het overige gedeelte van die order.
 

6. Prijzen

De door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze, ter onzer beoordeling, aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en inclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.
 

7. Kortingen

Geen andere kortingen worden toegestaan dan die, welke wij op de factuur hebben vermeld. Eerder door ons verleende kortingen binden ons niet voor latere overeenkomsten.
 

8. Levertijden

Wij streven ernaar de levertijden steeds nauwkeurig op te geven maar wij behouden ons het recht voor daarvan ook zonder voorafgaande mededeling af te wijken. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht uit dien hoofde de ontbinding van de koopovereenkomst en/of vergoeding van schade te vorderen.
 

9. Levering

Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: ‘vrachtvrij afleveradres? Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons echter voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kleine bestellingentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. Het risico der de door ons te leveren goederen gaat over op onze afnemer bij de feitelijke aflevering der goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres. Onze prijzen zijn op deze faciliteit gebaseerd.
 

10. Niet afname

In geval van niet-afname door de koper hebben wij aan onze leveringsverplichting voldaan wanneer wij de koper per aangetekend schrijven hebben bericht dat de goederen ter zijner beschikking staan, en de koper gedurende 7 dagen na de verzending van ons aangetekend schrijven nalatig blijft de goederen alsnog in ontvangst te nemen. In dat geval kunnen wij, geheel ter onze keuze, de goederen voor rekening en risico van de koper (doen) opslaan en integrale betaling vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten, dan wel de koopovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen en vergoeding vorderen van alle door ons geleden schade inclusief gederfde winst. Wij zijn gerechtigd om voor levering gereed staande goederen, die ten gevolge van niet aan ons te wijten oorzaken, waaronder in elk geval ook gevallen van overmacht als omschreven in artikel 11, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan en integrale betaling te vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten.
 

11. Overmacht

Indien wij door tijdelijke of blijvende overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, mits wij binnen een redelijke termijn na het intreden van de overmachtsituatie de koper daarvan schriftelijk in kennis stellen. De koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. Als overmacht worden aangemerkt al dan niet voorzienbare omstandigheden die buiten onze macht zijn gelegen waaronder de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid tijdelijk of blijvend niet van ons kan worden gevergd, zoals maar niet beperkt tot: tekortschieten in de nakoming –met name ook te late of niet levering- door toeleveranciers en/of transporteurs, staking, bezetting, boycot, diefstal, beschadiging of verlies tijdens vervoer, buitengewone weersomstandigheden of brand.
 

12 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van de door ons aan de koper geleverde goederen totdat door de koper al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, zijn voldaan. Wij zijn gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. Bij terugneming van die goederen zal de koper worden gecrediteerd, voor de dan geldende marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming vallende kosten). De koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement, onverwijld van ons eigendom dezer zaken in kennis te stellen. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren. Bij verkopen op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
 

13. Zekerheidsstelling

De koper is te allen tijde verplicht om op ons eerste verzoek aan de door ons verlangde persoonlijke en/of zakelijke zekerheden te verschaffen ter dekking van zijn dan bestaande en/of toekomstige verplichtingen jegens ons. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de levering aan de koper op te schorten totdat hij de door ons verlangde zekerheden heeft verschaft, onverminderd ons recht de overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen op grond van het onder 19. bepaalde.
 

14. Garantie

Wij garanderen de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door onze leveranciers aan ons wordt gegarandeerd, en overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Verdere garanties kunnen slechts op ons rusten waarneer en voor zover daarvan blijkt uit een door ons aan de koper afgegeven schriftelijke verklaring. Alle garantie bepalingen vervallen bij verhuur/doorverkoop van particulieren en bedrijven aan derden.
 

15. Aansprakelijkheid

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, behoudens die welke voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.

Voor schade uit of in verband met de overeenkomst ontstaan waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende.

 1. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door de koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

 2. Onverminderd het bepaalde in A wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag waarvoor onze verzekeraar deze schade vergoedt. In ieder geval zal onze aansprakelijkheid het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde minus BTW, eventueel andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering - nooit te boven gaan.

 3. De onder B genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffend overeenkomst voortvloeien.

 4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel komt voor vergoeding alleen in aanmerking schade geleden binnen zes maanden nadat het risico met betrekking tot de goederen is overgegaan op de koper, die voorts binnen die termijn uiterlijk op de 7e dag na aflevering schriftelijk aan ons is gemeld.

 5. De koper vrijwaart ons tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, met inbegrip van werknemers van de afnemer of van diens koper, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die wij aan of vanwege de koper hebben afgeleverd, voor zover het totaal van de vorderingen de hierboven gestelde grenzen overschrijdt. Dit behoudens en voor zover de koper aantoont dat wij uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de koper voor de schade aansprakelijk zijn en deze aan de koper dienen te vergoeden.
   

16. Reclamaties

Indien uiterlijk 8 dagen na levering geen reclamaties over de betreffende goederen bij ons zijn ingediend, worden deze goederen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Wij nemen slechts goederen terug, indien daarover tevoren overleg met ons is gepleegd en wij schriftelijk toestemming tot terugzending hebben verleend. Electronica besteld via de webwinkel worden niet meer teruggenomen. 
 

17. Emballage

De verpakking wordt (also deze in rekening wordt gebracht) tegen kostprijs berekend en, mits franco in goede staat en geheel compleet, voor het in rekening gebrachte bedrag terug genomen. Speciaal verpakkingen, zoals o.m. exportverpakking, worden door ons niet teruggenomen. Onvolledige of beschadigde verpakking wordt tegen een door ons te bepalen bedrag teruggenomen. Retour zenden is mogelijk indien de koper de zorg draagt voor de verzendkosten.
 

18. Betaling

Tenzij schriftelijk door ons anders is aangegeven, dient betaling van onze facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, en zonder enige schuldvergelijking of toepassing van enige korting anders dan de door ons op de factuur vermeld. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onverwijlde betaling te vorderen.

Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Indien en zodra wij vervolgens de vordering op koper ter incassering uit handen geven is de koper bovendien aan ons verschuldigd het bedrag van alle aan incasso verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.
 

19. Overlijden, opheffing, faillissement e.d. van de koper

Indien en zodra de koper

 • niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen

 • overlijdt (in geval van een natuurlijk persoon)

 • wordt ontbonden (in geval van rechtspersoon)

 • zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst

 • in staat van faillissement wordt verklaard

 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt

 • een onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt

 • enige uit de met ons aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt

 • zodra kopers goederen door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, wordt al het geen hij aan ons verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en zijn wij gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst(en), voor zover nog uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, tenzij wij de nakoming daarvan mochten verlangen, een en ander onverminderd recht op schadevergoeding.
   

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Almelo dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN
Easy2Sell.NL GEVESTIGD TE LOSSER OVERIJSSEL


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Veluwe en Twente op 7 maart 2005. Exemplaren van deze voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor, Hengelosestraat 585, postbus 5500, 7500 GM te Enschede alwaar zij ook ter inzage liggen.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te sluiten en gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, tenzij en voor zover door ons schriftelijk in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan is toegestemd, welke afwijking slechts geldt voor de met name door ons genoemde overeenkomst(en). In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd gelden.

2. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vier werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Documentatiemateriaal
Al onze prijscouranten en documentatiemateriaal en daarin of elders door ons genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens over door ons te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering.

4. Orders, toezeggingen en afspraken
Orders, toezeggingen en afspraken opgegeven aan, gedaan door of gemaakt met onze medewerkerkers binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

5. Aanvaarding door facturering
Een eventueel voorafgaand aan de eigenlijke schriftelijke bevestiging door ons gezonden factuur geldt als bevestiging van de order, voor zover deze in die factuur in rekening is gebracht; zodanige facturering van een gedeelte van een order houdt geen bevestiging in van het overige gedeelte van die order.

6. Prijzen
De door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze, ter onzer beoordeling, aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.

7. Kortingen
Geen andere kortingen worden toegestaan dan die, welke wij op de factuur hebben vermeld. Eerder door ons verleende kortingen binden ons niet voor latere overeenkomsten.

8. Levertijden
Wij streven ernaar de levertijden steeds nauwkeurig op te geven maar wij behouden ons het recht voor daarvan ook zonder voorafgaande mededeling af te wijken. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht uit dien hoofde de ontbinding van de koopovereenkomst en/of vergoeding van schade te vorderen.

9. Levering
Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: ‘vrachtvrij afleveradres? Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons echter voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kleine bestellingentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. Het risico der de door ons te leveren goederen gaat over op onze afnemer bij de feitelijke aflevering der goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres. Onze prijzen zijn op deze faciliteit gebaseerd.

10. Niet afname
In geval van niet-afname door de koper hebben wij aan onze leveringsverplichting voldaan wanneer wij de koper per aangetekend schrijven hebben bericht dat de goederen ter zijner beschikking staan, en de koper gedurende 7 dagen na de verzending van ons aangetekend schrijven nalatig blijft de goederen alsnog in ontvangst te nemen. In dat geval kunnen wij, geheel ter onze keuze, de goederen voor rekening en risico van de koper (doen) opslaan en integrale betaling vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten, dan wel de koopovereenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen en vergoeding vorderen van alle door ons geleden schade inclusief gederfde winst. Wij zijn gerechtigd om voor levering gereed staande goederen, die ten gevolge van niet aan ons te wijten oorzaken, waaronder in elk geval ook gevallen van overmacht als omschreven in artikel 11, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan en integrale betaling te vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten.

11. Overmacht
Indien wij door tijdelijke of blijvende overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, mits wij binnen een redelijke termijn na het intreden van de overmachtsituatie de koper daarvan schriftelijk in kennis stellen. De koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. Als overmacht worden aangemerkt al dan niet voorzienbare omstandigheden die buiten onze macht zijn gelegen waaronder de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid tijdelijk of blijvend niet van ons kan worden gevergd, zoals maar niet beperkt tot: tekortschieten in de nakoming –met name ook te late of niet levering- door toeleveranciers en/of transporteurs, staking, bezetting, boycot, diefstal, beschadiging of verlies tijdens vervoer, buitengewone weersomstandigheden of brand.

12 Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van de door ons aan de koper geleverde goederen totdat door de koper al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, zijn voldaan. Wij zijn gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichtingen in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. Bij terugneming van die goederen zal de koper worden gecrediteerd, voor de dan geldende marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming vallende kosten). De koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement, onverwijld van ons eigendom dezer zaken in kennis te stellen. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren. Bij verkopen op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.

13. Zekerheidsstelling
De koper is te allen tijde verplicht om op ons eerste verzoek aan de door ons verlangde persoonlijke en/of zakelijke zekerheden te verschaffen ter dekking van zijn dan bestaande en/of toekomstige verplichtingen jegens ons. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de levering aan de koper op te schorten totdat hij de door ons verlangde zekerheden heeft verschaft, onverminderd ons recht de overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen op grond van het onder 19. bepaalde.

14. Garantie
Wij garanderen de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door onze leveranciers aan ons wordt gegarandeerd, en overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Verdere garanties kunnen slechts op ons rusten waarneer en voor zover daarvan blijkt uit een door ons aan de koper afgegeven schriftelijke verklaring. Alle garantie bepalingen vervallen bij verhuur/doorverkoop van particulieren en bedrijven aan derden.

15. Aansprakelijkheid
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, behoudens die welke voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.
Voor schade uit of in verband met de overeenkomst ontstaan waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende.
Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door de koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
Onverminderd het bepaalde in A wordt andere schade dan in die bepaling bedoeld vergoed tot maximaal het bedrag waarvoor onze verzekeraar deze schade vergoedt. In ieder geval zal onze aansprakelijkheid het bedrag van 100% van de netto factuurwaarde minus BTW, eventueel andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering - nooit te boven gaan.
De onder B genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffend overeenkomst voortvloeien.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel komt voor vergoeding alleen in aanmerking schade geleden binnen zes maanden nadat het risico met betrekking tot de goederen is overgegaan op de koper, die voorts binnen die termijn uiterlijk op de 7e dag na aflevering schriftelijk aan ons is gemeld.
De koper vrijwaart ons tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, met inbegrip van werknemers van de afnemer of van diens koper, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die wij aan of vanwege de koper hebben afgeleverd, voor zover het totaal van de vorderingen de hierboven gestelde grenzen overschrijdt. Dit behoudens en voor zover de koper aantoont dat wij uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de koper voor de schade aansprakelijk zijn en deze aan de koper dienen te vergoeden.

16. Reclamaties
Indien uiterlijk 8 dagen na levering geen reclamaties over de betreffende goederen bij ons zijn ingediend, worden deze goederen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Wij nemen slechts goederen terug, indien daarover tevoren overleg met ons is gepleegd en wij schriftelijk toestemming tot terugzending hebben verleend.

17. Emballage
De verpakking wordt (also deze in rekening wordt gebracht) tegen kostprijs berekend en, mits franco in goede staat en geheel compleet, voor het in rekening gebrachte bedrag terug genomen. Speciaal verpakkingen, zoals o.m. exportverpakking, worden door ons niet teruggenomen. Onvolledige of beschadigde verpakking wordt tegen een door ons te bepalen bedrag teruggenomen.

18. Betaling
Tenzij schriftelijk door ons anders is aangegeven, dient betaling van onze facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, en zonder enige schuldvergelijking of toepassing van enige korting anders dan de door ons op de factuur vermeld. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onverwijlde betaling te vorderen.
Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
Indien en zodra wij vervolgens de vordering op koper ter incassering uit handen geven is de koper bovendien aan ons verschuldigd het bedrag van alle aan incasso verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.

19. Overlijden, opheffing, faillissement e.d. van de koper
Indien en zodra de koper
niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen
overlijdt (in geval van een natuurlijk persoon)
wordt ontbonden (in geval van rechtspersoon)
zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst
in staat van faillissement wordt verklaard
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt
een onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt
enige uit de met ons aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt
zodra kopers goederen door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, wordt al het geen hij aan ons verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en zijn wij gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst(en), voor zover nog uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, tenzij wij de nakoming daarvan mochten verlangen, een en ander onverminderd recht op schadevergoeding.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Almelo dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 www.easy2sell.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel